2022.gada 06. janvārī Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi izskatīšanai VAS „Latvijas dzelzceļš” iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai Ventspils stacijai. 

Iekārtu īpašnieks un operators: VAS „Latvijas dzelzceļš”. 

Darbības norises vieta (adrese): Dzelzceļnieku iela 1, Ventspils, aptverot visas Ventspils stacijas struktūrvienības un teritorijas (Depo iela 1, Depo iela 23, Kurzemes iela 16, Dzelzceļnieku iela 10, Tārgales pagasts u.c.). 

Šī atļauja pieprasīta ar mērķi aktualizēt informāciju un datus atbilstoši pašreizējai situācijai, kā arī apvienot vienā atļaujā trīs viena komersanta objektiem izsniegtas atļaujas, kas īsteno līdzīgas piesārņojošas darbības, kas ir savstarpēji saistītas, ir izvietotas relatīvi tuvu viena otrai (atsevišķi objekti pat vienā adresē) un ietekmē vienu un to pašu teritoriju (Ventspils pilsētu). Būtiskas izmaiņas darbībā nav notikušas. 

Kā pamatobjekts ar visplašāko infrastruktūru, teritoriju un struktūrvienībām ir VAS „Latvijas dzelzceļš” Ventspils pasažieru dzelzceļa stacija. Lai gan objekti aptver plašāku teritoriju ar dažādām ēku adresēm (Depo iela 1, Depo iela 23, Kurzemes iela 16, Dzelzceļnieku iela 10, Tārgales pagasts u.c.), šobrīd spēkā esošā 23.04.2012. B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. VE12IB0020 (pārskatīta un aktualizēta 28.08.2019.) kā darbības vietas adresi norāda pasažieru stacijas ēku – Dzelzceļnieku ielā 1, Ventspilī. Tā kā šī atļauja teritoriāli aptver A parku un t.sk. Depo ielu, ar šo tajā tiek iekļautas darbības Depo ielā 17 un Depo ielā 19, ko līdz šim reglamentēja attiecīgi 23.09.2014. B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. VE14IB0030 ar grozījumiem, kas izdarīti ar lēmumu Nr.  VE20VL0062, un 04.11.2019. C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums Nr. VE19IC0020. 

Ar apvienotās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanas iesniegumā ietverto informāciju iespējams iepazīties:  

VAS „Latvijas dzelzceļš” Ventspils stacijas darbības un iesnieguma sabiedriskā apspriešana notiks neklātienē (attālināti) 03.02.2022. plkst. 18:00. Tiešsaistes sanāksme tiks rīkota MS Teams platformā – saitē, kas būs publicēta vietnē https://amecovide.lv/jaunumi/.
Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par uzņēmumu un tā darbību, kā arī būs iespējams uzdot sev interesējošos jautājumus.
 

Līdz 08.02.2022. uzņēmums sagatavos apspriedes protokolu, kas būs pieejams pašvaldības un Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes interneta mājaslapā. No 09.02.2022. līdz 16.02.2022. par atļaujas izsniegšanu atbildīgajā Kurzemes reģionālajā vides pārvaldē (Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV – 3601; kurzeme@vvd.gov.lv; 63626903) ikvienam apspriedes dalībniekam būs tiesības iesniegt viedokli par apspriešanā izskatītajiem jautājumiem un to atspoguļojumu apspriedes protokolā. 

Interesenti savus jautājumus, komentārus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izdošanu vai tās nosacījumiem varēs izteikt Kurzemes reģionālajai vides pārvaldei līdz pat 27.02.2022.