• A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas
 • Gaisu piesārņojošo vielu emisiju limitu projekti
 • Smaku emisijas limita projekti
 • Gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini (modelēšana)
 • Pārskats „Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”
 • Pārskats „Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”
 • Pārskats „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”
 • Pārskats par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem
 • Gada pārskats par atļaujas nosacījumu izpildi (iesniegšanai VVD reģionālajā pārvaldē)
 • Dabas resursu nodokļa aprēķina sagatavošana (DRN)
 • Ūdens resursu lietošanas atļaujas
 • Pārskats par ozona slāni noārdošām vielām (freoni)
 • Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai
 • Vides novērtējums būvatļauju saņemšanai
 • Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sagatavošana
 • Iesnieguma sagatavošana sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai
 • Ietekmes uz NATURA 2000 teritoriju novērtējuma sagatavošana
 • Gruntsūdens kvalitātes monitorings
 • Notekūdens kvalitātes monitorings
 • Dzeramā ūdens kvalitātes monitorings
 • Pazemes ūdens atradņu kvalitātes un kvantitātes monitorings
 • Augsnes/Grunts kvalitātes novērtējums
 • Virsūdeņu kvalitātes monitorings
 • Ģeoekoloģiskā izpēte
 • Vides dokumentācijas sagatavošana un ieviešana pēc nepieciešamības
 • Konsultāciju sniegšana
 • Palīdzība vēstuļu sagatavošanā vides institūcijām
 • Normatīvo aktu izpēte un ieviešana
 • Cita veida informācija un palīdzība
Sazinieties ar mums!

Vēlaties sadarboties un uzzināt vairāk?

Apmeklējiet mūs klātienē vai izmantojiet elektronisko saziņu, spiežot pogu SAZINIETIES AR MUMS!
Sazinieties ar mums!