2018. gada 15. jūnijā Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi izskatīšanai SIA „E DAUGAVA” iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai nekustamajos īpašumos „Atvari”, „Akači”, „Medņi”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads.

Iekārtu īpašnieks un operators: SIA „E DAUGAVA”.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ozolnieku novads, Salgales pagasts, ražošanas objekti „Akači”„Atvari”, „Medņi”; nekustamie īpašumi ar kadastra numuru 54780090231, 54780090238 un 54780090022.

Iesnieguma sagatavotājs: Uzņēmums plāno paplašināt bīstamo atkritumu pārstrādes un apstrādes kompleksa darbību. Iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sagatavojusi SIA „AMECO vide”.

Ar A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanas iesniegumā ietverto informāciju iespējams iepazīties:

  • Operatora SIA „E DAUGAVA” birojā („Atvari”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045) darbdienās laikā no 9 līdz 17;
  • Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, LV-3018);
  • Operatora SIA „E DAUGAVA” mājaslapā: edaugava.lv (sadaļā Aktualitātes);
  • SIA „AMECO vide” mājaslapā: www.amecovide.lv (sadaļā Jaunumi);
  • Valsts vides dienesta mājas lapā (sadaļā Sabiedrības līdzdalība).

Paredzētās darbības atkārtota sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 17. augustā plkst. 18.00 Salgales pagasta pārvaldes zālē (“Vīgriezes”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads).

Pēc atkārtotās sabiedriskās apspriešanas trīs darbdienu laikā uzņēmums sagatavos sanāksmes protokolu, kas būs pieejams pašvaldībā un Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē. Pēc sanāksmes protokola izvietošanas pašvaldībā un Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē līdz 2018. gada 30. augustam par atļaujas izsniegšanu atbildīgajā Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē ikvienam sanāksmes dalībniekam būs tiesības iesniegt viedokli par atkārtotās sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem (Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007; jelgava@jelgava.vvd.gov.lv).