Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa (reģ.Nr. 40003338357), adrese Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „AMECO vide” (reģ. Nr. 40103842264), juridiskā adrese: Lāčplēša iela 29-42, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101.

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūras piemērošanu VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas ierosinātās darbības Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā pieņemts 2015.gada 9.decembrī.

Sagatavotā novērtējuma ziņojuma nosaukums, sagatavošanas datums un novērtējuma ziņojuma iesniegšanas datums VPVB: Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā” 3. redakcija. Sagatavots un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2018. gada 15. jūnijā

Ierosinātāja adrese, tālrunis, e-pasts, ierosinātāja vai tās pilnvarotās personas mājaslapas adrese internetā: VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Republikas laukums 2. Rīga, LV-1010; tālr. 67027587, e-pasts: info@zmni.lv. Ziņojuma sagatavotājs SIA “AMECO vide” (Gaiļezera iela 3, Rīga, LV-1079, tālr. 26668334, e-pasts: info@amecovide.lv, mājaslapas adrese: www.amecovide.lv).