Pagarināta akreditācija atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām  akreditācijas sfērā – grunts, virszemes ūdens (ezeri, ūdenstilpes, upes un strauti), dzeramā ūdens, notekūdens, pazemes ūdens paraugu ņemšana un pazemes ūdens, dzeramā ūdens, notekūdens un virszemes ūdens fizikāli ķīmiskā testēšana, atbilstoši MK 22.01.2002.  noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, MK 25.10.2005.  noteikumu Nr. 804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”, MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 “Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”, MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.